OBS! I år finns ingen skoter till uthyrning

Hyr vattenskoter!

Vattenskoter Sea Doo Rxp 300 hk godkänd för 2 personer. Toppfart ca 120 km/t. Ca 60 liters bagageutrymme.
Två flytvästar finns att låna om ni inte har egna.

15 min               600 kr inkl bensin
1 timme            1500 kr
1 dag                 3500 kr
Deposition på payson faktura 
Övrig uthyrning ges på offert.
Finns 80 km/t släp finns att hyra.

Ring  +46 739 49 09 48 eller maila info@h2osport.se för mer information och bokning.

Minimum ålder 20 år och måste lämna giltig id handling under hela hyresperioden så som ett körkort eller pass. Samt viss sjövana.
För full nyckel görs körprov. 

Hyrestagaren skall vårda hyresobjektet och dess utrustning under hyrestiden och får inte göra några förändringar av detsamma. Hyrestagaren är skyldig att följa uthyrarens instruktioner rörande hyresobjektets skötsel. Hyresobjektet och dess utrustning ska återlämnas i oförändrat skick, frånsett normalt slitage. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet (och dess utrustning) och för samtliga skador som inte utgör normalt slitage. Det åligger hyrestagaren att utan dröjsmål underrätta uthyraren om detta. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder som skall vidtas. Vid stöld samt vid skada på hyresobjektet som åsamkats av okänd person ansvarar hyrestagaren för att göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren. Uthyraren och hyrestagaren skall innan uthyrningen noga besiktiga hyresobjektet och notera eventuella skador samt vid behov upprätta en utrustningslista (t.ex. på baksidan av detta avtal) som båda skall signera. Vid återlämnande av hyresobjektet skall uthyraren och hyrestagaren återigen besiktiga hyresobjektet och avvikelser skall ersättas av hyrestagaren. Uthyraren och hyrestagaren bör även göra en säkerhetskontroll av hyresobjektet för att försäkra sig om att det är säkert att köra och att det inte finns några odokumenterade skador. Förslag på säkerhetskontroll finns nedan. Uthyraren står som ägare till hyresobjektet och ansvarar för att hyresobjektet ej har körförbud eller brukandeförbud och att hyresobjektet har en giltig trafikförsäkring. Uthyraren ansvarar för att hyresobjektet och dess utrustning är skyddade av en försäkring som även omfattar uthyrning, gällande under hela hyrestiden och fram tills att hyresobjektet är återlämnat till uthyraren. Uthyraren ansvarar också för att hålla sig uppdaterad kring eventuella förändringar i de försäkringsvillkor som gäller för det uthyrda hyresobjektet i var tid. I den mån skada eller förlust av hyresobjekt eller utrustning inte täcks av försäkringen och förutsatt att hyresobjektet är försäkrat för uthyrning enligt ovan är hyrestagaren skyldig att ersätta hela förlusten eller skadan. Detta kan till exempel vara om hyrestagaren ej uppfyllt försäkringsbolagets krav på normal aktsamhet. Omfattas förlusten eller skadan av försäkringen är hyrestagaren betalningsansvarig för självrisken. Hyrestagaren förbinder sig att betala en självrisk om 10000 kr vid skada på hyresobjektet. Försäkringens villkor och omfattning framgår av den kopia av försäkringsbrevet som bör tillhandahållas av uthyraren. I hyran ingår fria mil. I hyran ingår inte kostnader för drivmedel eller annat förbrukningsmaterial. Hyres objektet  skall återlämnas med lika mycket drivmedel som den hade vid utlämning om inget annat avtalas.